วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา”

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "หลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา"   (โครงการการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา) ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563  ร่วมกับทีมวิทยากรจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งมีหัวข้อการอบรมฯ ดังนี้  การพัฒนาการของร่างกาย (เด็กและวัยรุ่น) การเกิดอย่างมีคุณภาพ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การสร้างครอบครัวอบอุ่น  การออกแบบกิจกรรมและเทคนิคการสอนเรื่องเพศศึกษา วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากรในเรื่องเพศศึกษาให้กับครู หรือวิทยากรผู้ทำหน้าที่สอนเพศวิถีศึกษา ผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยราชสุดา รวมทั้งหมด...

Continue reading