ศูนย์/สาขา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ปัจจุบันศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่153 หมู่6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

โทรศัพท์ (053)952131,(053)952311

โทรสาร (053)952311

E-mail : wpp@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2523 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาวิทยาการพื้นบ้าน” (APPROPRIATE TECHNOLOGY CENTRE) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้ความรู้ และสาธิตด้านการเกษตร และงานด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้อื่นๆ โดยได้นำเอาวิธีการและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม มาปรับประยุกต์ ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ให้เกิดความผสมผสานได้อย่างเหมาะสม ต่อมาได้มีการขยายงานด้านการพัฒนาให้มีความหลากหลายและครอบคลุม เพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรในชนบทเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า” (The Wiang Pa Pao Community – Based Integrated Rural Development Center : CBIRD-WPP) โดยได้ดำเนินงาน โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจชุมชน  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และการให้บริการวางแผนครอบครัว รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ภายใต้โครงการธุรกิจเพื่อสังคม (TBIRD)