ศูนย์/สาขา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่เลขที่ 86/1 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)258100-1

โทรสาร (044)262816

E-mail : nkr@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524 โดยดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว และการตรวจสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านระบบอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน หรือ อส.วคช โดยมีผู้ประสานงานประจำอำเภอแต่ละอำเภอเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาสมาคมฯ สาขานครราชสีมา ได้ขยายการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมในหลายด้านมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งจากองค์กรความช่วยเหลือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสมาคมฯ สาขานครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนี้

  • โครงการวางแผนครอบครัวชุมชน
  • โครงการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในชุมชน และในโรงงานอุตสาหกรรม
  • โครงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษากับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนชนบท
  • โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท(สอช.)
  • โครงการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและรักษาวัณโรคให้กับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
  • โครงการเผยแพร่พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  • โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน โดยประสานความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีขึ้น

นอกจากสมาคมฯ สาขานครราชสีมา จะได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนแล้ว ยังได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาธุรกิจขององค์กร เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการบริหารจัดการขององค์กร และขยายขอบข่ายความช่วยเหลือ ในโครงการพัฒนาชนบทให้กว้างขวางมากขึ้น