ศูนย์/สาขา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย เป็นสมาคมฯ สาขาแรก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518 หลังการก่อตั้ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพียง 2ปี เดิมสมาคมฯ สาขาเชียงรายเช่าบ้านไม้สองชั้น บนถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นสำนักงานอยู่หลายปี ปัจจุบัน สมาคมฯ สาขาเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ติดกับวิทยาลัยอาชีวะเชียงราย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และบางอำเภอของจังหวัดพะเยา ปัจจุบันดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การพัฒนาและส่งเสริมรายได้ การส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในทุกพื้นที่เป้าหมายได้จัดตั้ง “ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการผสมผสานและเชื่อมโยงกิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ ปัจจุบันสมาคมฯ สาขาเชียงรายมีธนาคารพัฒนาหมู่บ้านกว่า 64 แห่ง มีสมาชิกประมาณ 13,551 ราย มีเงินฝากรวม ทั้งสิ้นกว่า 73 ล้านบาท

สำหรับงานด้านธุรกิจเพื่อสังคมเป็นงานให้บริการเพื่อธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการประกอบธุรกิจกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยสมาคมฯ สาขาเชียงรายได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 เพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเขา 6 เผ่าใหญ่ในประเทศไทยโดยชาวเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่บนภูเขา จังหวัดเชียงราย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวเขาและให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านชาวเขาและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทศก์มืออาชีพรวมทั้งการให้บริการอาหารไทยที่ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี  ซึ่งมีห้องจัดประชุมสัมมนาและอบรมด้วย