ศูนย์/สาขา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่167 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ (053)277805-6

โทรสาร (053)814185

E-mail : cm@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2524 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ โดยให้เงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้ทุนอาหารกลางวันเด็กยากจน ดูแลสุขภาพคนชราที่ยากไร้ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน

 

โครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่

  • โครงการเอดส์ยุวชน(ปีพ.ศ.2533-2536)
  • โครงการให้การศึกษาเพื่อสิทธิเด็กและสตรีต่อการรับรู้และป้องกันเอดส์(ปีพ.ศ.2543-2544)
  • โครงการอาหารกลางวันนักเรียนชนบทไทย – แมกไซไซ(ปีพ.ศ.2545–2548)
  • โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV / AIDS ในชุมชน(ปีพ.ศ.2544–ปัจจุบัน)
  • โครงการสร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจให้เด็กผู้ด้อยโอกาส (ปี พ.ศ.2546–2547)
  • โครงการห่วงใยและใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ปีพ.ศ2546–2547)
  • โครงการผู้สูงอายุชีวิตสดใส จิตใจเป็นสุข (ปีพ.ศ.2548–2549)
  • โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV (4P) (ปีพ.ศ.2547–ปัจจุบัน)
  • โครงการเงินกู้เพื่อชีวิตปาท๋องโก๋ (PACT)(ปีพ.ศ.2549–2553)
  • โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (VDP)(ปีพ.ศ.2552–ปัจจุบัน)