STEM

Education Camp

ค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม

จากประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของการอบรม ค่ายStem สัมมนาการจัดค่ายและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้แก่สถาบันการศึกษา องค์กรและผู้สนใจทั่วไป ค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งบริหารจัดการหลักสูตรโดย ดร. ทักษิณ อาชวาคม ที่ปรึกษาโครงการ (ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ. 2545-2559)

กิจกรรมในการจัดค่าย STEM

- เรียนรู้ ฐานกิจกรรม STEM ผ่านธรรมชาติ แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ผนวกรวม คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ ไปจนถึง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
- เรียนรู้ กิจกรรมโลกดาราศาสตร์ การใช้แผนที่ดาว การดูดาวแบบกลุ่มดาว การประกอบและการใช้กล้องโทรทรรศน์
- เรียนรู้ สำรวจ ธรรมชาติ อาณาจักรพืชและสัตว์ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม
- เรียนรู้ สร้างเสริมทักษณะ ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการประดิษฐ์
- เรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแสดงออก และการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

- 2 วัน 1 คืน
- 3 วัน 2 คืน
ค่ายสะเต็มศึกษาในเครือ