สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
Population and Community Development Association (PDA)
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
การดำเนินโครงการ ในรอบ 47 ปี
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ
Sustainable Development Goals : SDGs

STEM  
Education Camp

กิจกรรมค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่

STEM
Education Camp

ค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม

จากประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของการอบรม ค่ายStem สัมมนาการจัดค่ายและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้แก่สถาบันการศึกษา องค์กรและผู้สนใจทั่วไป ค่ายวิทยาศาสตร์
ซึ่งบริหารจัดการหลักสูตรโดย ดร. ทักษิณ อาชวาคม ที่ปรึกษาโครงการ (ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ. 2545-2559)

PDA  
Training Center

ศูนย์ฝึกอบรม ดูงาน นวัตกรรมด้านพลังงาน การเกษตรแนวใหม่ ค่ายกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ศูนย์ฝึกอบรมจักราช

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช(ศูนย์มีชัย)
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกอบรม ดูงาน เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านพลังงาน การเกษตรแนวใหม่และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและชุมชน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ ค่ายกิจกรรม ให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน