ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบันพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ 20 ชมรม

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโคราช สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้กล่าวเปิดการประชุม โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบันพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ 20 ชมรม ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักเขตกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตบางเขน เขตประเวศ เขตพระโขนงเขตบางนา เขตหนองแขม และเขตมีนบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2565 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้เข้าถึงสื่อทุกประเภท ส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพโดยการให้ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ในด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบูรณาการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข”