Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

โครงการและผลงาน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ
ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธรณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข

หมู่บ้านจะมีอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน จำนวน 1 คน โดยอาสาสมัครฯ ทุกคนจะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ชักจูงใจผู้รับบริการและให้บริการอุปกรณ์คุมกำเนิด

การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เริ่มดำเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยมีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์มากกว่า 100 โครงการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชน ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยระยะแรกของการดำเนินงานจะเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งลี้ภัยสงครามและความวุ่นวายในประเทศของตนมาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทย ซึ่งค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทยเหล่านี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบร่วมกันของรัฐบาลไทยและ United Nation High Commissioner for the Refugee–UNHCR

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานจะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยมีธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุน การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและผู้สูงอายุ

การฝึกอบรมนานาชาติ

ศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซีย หรือ The Asian Center for Population and Community Development (ACPD) ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นศูนย์จัดการอบรมแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความรู้เผยแพร่ประสบการณ์และความสำเร็จของสมาคมฯ ในด้านต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเริ่มต้น Pathffiinder Fund, Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning (JOICFP) และรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ (Royal Netherlands Government)

การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Konrad Adenauer Foundation) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน
เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและร่วมเสนอความคิดเห็นต่างๆ ต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ปัจจุบันได้มีการขยายจำนวน อบต.เยาวชนไปยังหมู่บ้านต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของสมาคมฯ

การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

แนวคิดที่ต้องการให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะสังคมชนบท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2533 ด้วยการชักชวนให้หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากชาวบ้านในชนบทจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทอีกด้วย

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน สามารถสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างหมู่บ้านในชนบทกับผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งอาจเป็นบุคคล ครอบครัว องค์กร หรือบริษัท
ธุรกิจต่างๆ โครงสร้างของโครงการจะช่วยให้บริษัทที่มีแนวคิดในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility – CSR

การสร้างจิตสาธารณะ

ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการเป็นผู้นำการช่วยเหลือสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมให้พ่อแม่แนะนำและสอนให้เด็กสนใจที่จะบริจาคของเล่นบางส่วนให้แก่เด็กในชนบท

การศึกษาวิจัยและประเมินผล

นอกจากการดำเนินการติดตามประเมินผลกับโครงการสมาคมฯ ที่ดำเนินการแล้ว สมาคมฯ โดยฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ ได้รับ
ดำเนินการศึกษาวิจัยให้หน่วยงานองค์กรภายนอกด้วย โดยถือเป็นโอกาสในการพัฒนาประสบการณ์ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างเครือข่ายและหารายได้มาสนับสนุนงานพัฒนาชนบท

การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา

ในระหว่างปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2534 มีการขยายตัวการก่อสร้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมาก ชาวชนบทโดยเฉพาะชาวอีสานได้เดินทางเข้ามาทำงานเป็นกรรกรก่อสร้างจำนวนมาก สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกคนงานก่อสร้างขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงและให้การศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างเป็นศูนย์สาธิตต้นแบบโดยการสนับสนุนของมูลนิธิฟอร์ดและใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กมีชัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 แห่ง กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนในชนบท เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สถาบันการเงินในชุมชนเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญยิ่ง “ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การออมเงินและเสริมสร้างการประหยัดของชาวบ้านเป็นแหล่งงบประมาณในการพัฒนาชุมชน

การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

รางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาสังคมชนบท เกิดขึ้นจากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมเป็นหนึ่งใน 6 รางวัล ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มเพื่อยกย่องเชิดชูให้เกียรติแก่บุคคล หรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชนและสังคมตั้งแต่ปี 2550