สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

management-wilas-techo

วิลาส เตโช

ผู้อำนวยการ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

management-praween

ประวีณ พยับวิภาพงศ์

ที่ปรึกษา
management-saruda

ศรุดา แจ้งศิริเจริญ

ที่ปรึกษา
management-sophon

โสภณ ศิริวงษ์

ที่ปรึกษา
management-boongit

บุญกิต กงทองลักษณ์

ที่ปรึกษา
management-sunida

สุนิดา จิตตานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 1
management-chusak

ชูศักดิ์ จงสมัคร

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 2
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 3
management-booncherd

บุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 4
management-aurai

อุไร หอมทวี

ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพชุมชน
management-tharinee

ธาริณี ศรีเรือนทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม