สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คณะกรรมการ

board-mechai-300x400

นายมีชัย วีระไวทยะ

นายกสมาคมฯ

board-kasem
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อุปนายก
board-juree
รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
 อุปนายก
board-prasit
นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
กรรมการและนายทะเบียน
board-kirin
นายกิรินทร์ ชัชวาลวงศ์
กรรมการและปฏิคม
board-wilas-techo
นายวิลาส เตโช
กรรมการและเหรัญญิก
board-tavatchai
นายธวัชชัย ไตรทองอยู่
กรรมการและเลขาธิการ
board-thepanom
รศ.นพ. เทพนม เมืองแมน
กรรมการ
board-manoo
นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการ
board-yoot
นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก
กรรมการ
board-chaipak
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการ
board-sahas
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ
board-songnum
นายทรงนำ ฤทธิ์วัณนา
กรรมการ
board-booncherd
นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์
กรรมการ
board-sondhi
นายสนธิ เตชานันท์
กรรมการ
board-surapon
นายสุรพล เพชรวรา
กรรมการ
board-wuthinun2033
นายวุฒินันท์ ลีลายุทธ
กรรมการ