สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
DSC_4136
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งอยู่เลขที่  269/1 บ้านพุน้อย  หมู่ 7  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ (034) 532091-2,  531552

โทรสาร (034) 532092

E-mail : cbirdsy@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

ความเป็นมา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค สืบเนื่องมาจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่บ้านตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ ผ่าน  จึงได้มอบหมายให้สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ  ชีวิตของประชาชนตามแนวท่อก๊าซ โดยศูนย์ฯ ไทรโยค   เป็นศูนย์ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ดังกล่าว

ศูนย์ฯ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541 มีพื้นที่ประมาณ 140 ไร่  อยู่ห่างจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า ประมาณ 22  กิโลเมตร

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ ไทรโยค มี 2 ส่วน คือ

  1. กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ไทรโยค พื้นที่ 140 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้านพัก แปลงปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่  พันธุ์ไผ่  พันธุ์กล้วย  ซึ่งปลูกไว้เพื่อสร้างรายได้เสริมงานพัฒนาของศูนย์ฯ  และเพื่อศึกษาเรียนรู้ใช้ประกอบการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการปลูกไผ่ หลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หลักสูตรการทำน้ำส้มควันไม้ และหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช และการเพิ่มผลผลิต
  2. กิจกรรมภายนอกศูนย์ฯ ไทรโยค   อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย 45 หมู่บ้าน  ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า   ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี    โดยดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 7 โครงการ ได้แก่   โครงการปตท.พัฒนาหมู่บ้านตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่าและพื้นที่หมู่บ้านรอบแปลงปลูกป่า โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  โครงการทุนการศึกษาเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส  โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการวางแผนครอบครัวและการป้องกันเอดส์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้นำ  และโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสตรี

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการฯ  ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานแก่ชุมชนอื่นๆ  ได้แก่ ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน  กลุ่มอาชีพ  หมู่บ้านพัฒนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  เป็นต้น

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค เลขที่  269/1 บ้านพุน้อย  หมู่ 7  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 71150  โทรศัพท์ (034) 532091-2,  531552     โทรสาร (034) 532092    E-mail : cbirdsy@pda.or.th

sy-03
sy-01
sy-02