สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สาขาพิษณุโลก

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สาขาพิษณุโลก
IMG_8956

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สาขาพิษณุโลก

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 405 หมู่ 5 ซอยราษฏร์ศัทธาทำ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ (055)321299, 321173-4

โทรสาร (055) 280854

E-mail: psl@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สาขาพิษณุโลก

            สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 โดยในช่วงระยะแรกมีที่ทำการตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ดำเนินการในเขตภาคเหนือตอนล่าง 10 จังหวัด  จำนวน 39 อำเภอ ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานี ถึงจังหวัดแพร่ ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2527  ตั้งอยู่เลขที่ 19/71- 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านเช่า ปัจจุบันสมาคมฯ สาขาพิษณุโลก ย้ายสำนักงานใหม่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 405 หมู่ 5 ซอยราษฏร์ศัทธาทำ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055)321299, 321173-4 โทรสาร (055)280854 โดยได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 สมาคมฯ สาขาพิษณุโลก ได้ดำเนินงานสำคัญต่าง ๆ ได้แก่  การวางแผนครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน  การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก การพัฒนาสังคมชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท และกิจกรรมการสร้างรายได้

โครงการที่ได้ดำเนินการได้แก่

 • โครงการวางแผนครอบครัวชุมชน 29 อำเภอ 9 จังหวัด
 • โครงการกองทุน JAMES CLARK จังหวัดแพร่
 • โครงการฟื้นฟูรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในสถานบริการและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก (UNFPA)
 • โครงการ AIDS (UN AIDS/AIDS – UK/AIDS-PPP)
 • โครงการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดพิษณุโลก
 • โครงการสร้างความเข้มแข็งและความเข้าใจให้กับครอบครัว
 • สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนปาท่องโก๋และการสนับสนุนอาชีพที่สนใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
 • โครงการ (CHAMPION) ดำเนินการกับหญิงบริการ งบประมาณจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
 • โครงการ TB AIDS งบประมาณจาก Global Fund (Round 8)
 • โครงการสร้างเครือข่าย พ่อ – แม่ ผู้ปกครอง (ครอบครัวสีขาว) งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.)
 • โครงการ KONRAD – IDP
 • โครงการหมู่บ้าน ปตท.พัฒนา 2 หมู่บ้านใน ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
 • โครงการธนาคารผัก จำนวน 5 ระบบที่บ้านมะตูม บ้านกระบัง  กองทัพน้อยที่ 3/กองทหารช่างที่ 3 บ้านพันเสา
 • โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริษัท Phillip Morris ที่จังหวัดสุโขทัย
psl-03
psl-01
psl-02