สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
IMG_4507
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 13  ตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ (043) 777160 และ (043) 777060

โทรสาร (043) 777520

E-mail : msk@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม (Community Based Integrated Rural Development Mahasarakham – CBIRD-MSK)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2524   มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  และยโสธร กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ  งานด้านการวางแผนครอบครัวชุมชน  การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  การพัฒนาแหล่งน้ำ และปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   โดยการเน้นให้คนในชุมชนได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ต่อมาศูนย์ฯ ได้มีการขยายขอบข่ายงานด้านการพัฒนาชนบท การให้บริการและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านรายได้   การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาองค์กรชุมชน   การชักชวนภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชนบทรวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม  ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 13  ตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ (043) 777160 และ (043) 777060 โทรสาร (043) 777520 E-mail : msk@pda.or.th

msk-02
msk-04
msk-03