สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอแม่เมาะ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 620 บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพย์ (054) 231759-61 โทรสาร (054) 231761
E-mail : cbirdmm@pda.or.th   pda_mm@yahoo.com

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอแม่เมาะให้ดีขึ้น   2) เพื่อพัฒนาอาชีพ และเสริมรายได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   3) เพื่อพัฒนาองค์กรประชาชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน  และ 4) สร้างความเข้าใจในการดำรงชีวิตร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสันติวิธี ระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 – ธันวาคม 2556

จุดเด่นการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอแม่เมาะ ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ

  1. เริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) โดยชาวบ้านใน 39 หมู่บ้าน 5 ตำบล ในปี พ.ศ.2546 ได้มีการประมวลสรุปความต้องการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง จำนวน 1,262 กิจกรรม และจัดหมวดกิจกรรมเป็น 13 ประเภท เพื่อยึดหลักในการดำเนินโครงการ
  2. ธนาคารหมู่บ้านรักษ์แม่เมาะ เป็นกิจกรรมหลักสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการออม และการเป็นเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจในอนาคต เป็นกิจกรรมที่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานภาครัฐ  มีความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมมากที่สุด เพราะส่งเสริมให้เกิดวินัยในการออมเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเพื่อกากรดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของตนเอง
  3. กลุ่มอาชีพหลากหลาย ส่งเสริมทั้งในรูปกลุ่มและรายบุคคล เน้นการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ และการเป็นเครือข่ายในกลุ่มอาชีพที่มีลักษณะเดียวกัน
  4. งานด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อเสริมงานอาชีพภาคเกษตร เป็นการระดมความร่วมมือในชุมชน เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ การขุดลอกคลองส่งน้ำ เป็นต้น
  5. การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการใช้ชีวิตของประชาชน