สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
IMG_4194
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งอยู่ที่ ตู้ ป.ณ.1   อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130

โทรศัพท์ (044) 661569 ,661574

โทรสาร (044) 661574

E-mail : lpm@pda.or.th ,cbirdlpm@gmail.com

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2540  ภายใต้ชื่อศูนย์สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก  DANISH  COOPERATION FOR  ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (DANCED) ประเทศเดนมาร์ค ภารกิจสำคัญ คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ฝึกอบรมด้านการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย   วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอลำปลายมาศ และใกล้เคียงให้สามารถดำเนินชีวิตในรูปแบบของความพอเพียงและยั่งยืน การดำเนินงานเน้นการชักชวนหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ด้านธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศเข้ามาสนับสนุนหมู่บ้านชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาตนเองและชุมชน

โครงการพัฒนาชนบท   ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

  1. โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (VDP) เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตชนบท ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและร่วมปฏิบัติในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโดยศูนย์ฯ  ทำหน้าที่ประสานงานกับบริษัท สถาบัน ผู้สนับสนุนงบประมาณ
  2. โครงการวิทยาลัยข้าวไทย เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวขาวดอกมะลิ 105
  3. โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS-PPPP (โครงการปาท่องโก๋) โดย PFIZER และ UNAIDS
  4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
  5. โครงการ การมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย (KONRAD / VDP)
  6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.)
  7. ศูนย์ฯ สาธิตด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไป โดยมี  กิจกรรมด้านพืช เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ การขยายพันธุ์มะม่วง
    กิจกรรมด้านสัตว์ ปลา  เป็ด ไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่  หมูหลุม  กบ  และกิจกรรมโรงสีข้าว การสีข้าวหอมมะลิแดง

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ  บุรีรัมย์    ตู้ ป.ณ.1   อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130  โทรศัพท์ (044) 661569   661574  โทรสาร (044) 661574   E-mail : lpm@pda.or.th    cbirdlpm@gmail.com

 

lpm-01
lpm-03
lpm-05