สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
Nike-0152

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ตั้งอยู่เลขที่146 หมู่14 ถนนเพชรมาตุคา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

โทรศัพท์(044) 399168, 3991510

โทรสาร(044) 399198

E-mail : ck@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

            ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช ตั้งอยู่เลขที่146 หมู่ 14 ถนนเพชรมาตุคา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2531 ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กร GTZ ประเทศเยอรมัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ให้ดีขึ้น

การดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนาจัดตั้งกองทุนธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

2. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3. โครงการพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชนในชุมชน

4. โครงการเผยแพร่พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5. โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกับองค์กรชุมชนในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน โดยพัฒนาจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรในระดับตำบล ชื่อ สหกรณ์การเกษตรเพื่อพัฒนาชนบทจักราช จำกัด

6. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

7. โครงการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในชุมชน

การสนับสนุนจากองค์กร GTZ ได้สิ้นสุดจดทะเบียนลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 จึงมีการจดทะเบียน “มูลนิธิจักราชพัฒนา” ในปี พ.ศ.2541ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังได้ดำนินกิจกรรมในการหารายได้มาใช้จ่ายในการบริหารจัดการในองค์กร และขยายขอบข่ายความช่วยเหลือในโครงการพัฒนาชนบทด้วยการให้บริการ โดยดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก/ห้องประชุม และร้านค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ck-02
ck-03
ck-01