สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

committee-blank-male
วิลาส เตโช
ผู้อำนวยการ
committee-blank-male
ประวีณ พยับวิภาพงศ์
ที่ปรึกษา
committee-blank-female
ศรุดา แจ้งศิริเจริญ
ที่ปรึกษา
committee-blank-male
โสภณ ศิริวงษ์
ที่ปรึกษา
committee-blank-male
บุญกิต กงทองลักษณ์
ที่ปรึกษา
committee-blank-female
สุนิดา จิตตานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 1
committee-blank-male
ชูศักดิ์ จงสมัคร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 2
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 3
committee-blank-male
บุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท 4
committee-blank-female
อุไร หอมทวี
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพชุมชน
committee-blank-female
ธาริณี ศรีเรือนทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม