สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th
ประวัติความเป็นมา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.)
Population and Community Development Association (PDA)

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2517 เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง และได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่สำคัญๆ ได้แก่

 • การส่งเสริมสนับสนุนงานวางแผนครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน
 • การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
 • การพัฒนาและส่งเสริมรายได้ของชาวชนบท
 • การส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาชนบท
 • การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก
 • การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
 • การสังคมสงเคราะห์
 • การเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์และผลงานด้านวิชาการ
 • การส่งเสริมความเสมอภาคและประชาธิปไตย
 • การจัดหาทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ

 

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธรณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นสถาบันเอกชนเพื่อการสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการพิจารณากำหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า