สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน

committee-blank-male2
นายมีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมฯ
committee-blank-male
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อุปนายก
committee-blank-female
รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
 อุปนายก
committee-blank-male
นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
กรรมการและนายทะเบียน
committee-blank-male
นายกิรินทร์ ชัชวาลวงศ์
กรรมการและปฏิคม
committee-blank-male
นายวิลาส เตโช
กรรมการและเหรัญญิก
committee-blank-male
นายธวัชชัย ไตรทองอยู่
กรรมการและเลขาธิการ
committee-blank-male
รศ.นพ. เทพนม เมืองแมน
กรรมการ
committee-blank-male
นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการ
committee-blank-male
นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก
กรรมการ
committee-blank-male
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการ
committee-blank-male
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ
committee-blank-male
นายทรงนำ ฤทธิ์วัณนา
กรรมการ
committee-blank-male
นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์
กรรมการ
committee-blank-male
นายสนธิ เตชานันท์
กรรมการ
committee-blank-male
นายสุรพล เพชรวรา
กรรมการ
committee-blank-male
นายวุฒินันท์ ลีลายุทธ
กรรมการ