สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

โครงการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนมีความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า และมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิถาพเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน / โครงการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนมีความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า และมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิถาพเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า

โครงการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนมีความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า และมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิถาพเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า

Info

 

 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)  เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน จึงร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า (ส.ส.ม.)  จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพ ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้าแก่ชุมชนและประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการผลิต การใช้ และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และผลที่ได้จากการดำเนินโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายนโยบายพลังงาน Energy 4.0 และแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นด้านพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนและลดความต้องการไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศรวมทั้งสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (มาตรา 97(5)) จากงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ดำเนินโครงการ

โครงการส่งเสริมชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า (ส.ส.ม.) นี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

1) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพความสามารถเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่ชุมชนและประชาชนในจังหวัด 4 จังหวัดโดยจัดการฝึกอบรม

2) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงของไฟฟ้าภายในประเทศ

3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

 

จากการดำเนินโครงการ ส.ส.ม. นี้ สมาคมฯ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

ในระดับครัวเรือน ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัยอย่างรู้คุณค่า และปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น

ในระดับชุมชนและท้องถิ่น  มีบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ในระดับประเทศ ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ ส.ส.ม. สรุปพอสังเขป เป็นดังนี้

1) รวบรวม วิเคราะห์และคัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ

2) ประชุมคณะทำงาน เพื่อทำความศึกษาการดำเนินงาน ขอบเขตของสภาพการใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดเนื้อหาการอบรม และกำหนดคุณลักษณะของหมู่บ้านเป้าหมาย

3) เสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพความสามารถเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปใน 4 จังหวัด โดยจัดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ

4) จัดฝึกอบรมประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อ “รู้ เข้าใจ และใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณค่า” ใน 80 หมู่บ้านใน 4 จังหวัด หมู่บ้านละ 25 คน

5) ติดตาม ประเมินผลและอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

6) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เพื่อนำบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานโครงการมาถ่ายทอดสู่สังคม และเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำประสบการณ์การดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนกัน โดยสรุปขอบเขตการดำเนินโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ และขยายโครงการเพิ่มเติมในเขตชนบทอื่นๆ

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ ส.ส.ม. มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดย โครงการ ส.ส.ม. จะดำเนินการอบรมประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

Info