สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย
C_001
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันศูนย์ฯ  ตั้งอยู่ที่ 153  หมู่  6  ตำบลป่างิ้ว  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  57170

โทรศัพท์ (053) 952131,(053) 952311

โทรสาร  (053) 952311

E-mail :  pdawpp@hotmail.com , cbirdwpp@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2523 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาวิทยาการพื้นบ้าน” (APPROPRIATE TECHNOLOGY CENTRE) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้ความรู้ และสาธิตด้านการเกษตร และงานด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้อื่นๆ โดยได้นำเอาวิธีการและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม มาปรับประยุกต์ ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ให้เกิดความผสมผสานได้อย่างเหมาะสม ต่อมาได้มีการขยายงานด้านการพัฒนาให้มีความหลากหลายและครอบคลุม เพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรในชนบทเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ “ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า” (The Wiang Pa Pao Community – Based Integrated Rural Development Center : CBIRD-WPP) โดยได้ดำเนินงาน โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจชุมชน  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และการให้บริการวางแผนครอบครัว รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ภายใต้โครงการธุรกิจเพื่อสังคม (TBIRD)

ปัจจุบันศูนย์ฯ  ตั้งอยู่ที่ 153  หมู่  6  ตำบลป่างิ้ว  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  57170
โทรศัพท์ (053) 952131   952311     โทรสาร  (053) 952311 E-mail :  pdawpp@hotmail.com    cbirdwpp@pda.or.th