สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้   จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2528 โดยได้เริ่มโครงการพัฒนาชนบทเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมขึ้น   ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ ที่หมู่บ้านซับใต้  ตำบลพญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะเวลาของโครงการ 10 ปี การดำเนินการใน 2 ปีแรกเป็นโครงการทดลองเพื่อหารูปแบบและวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมเป็นการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านโดยการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มีอยู่เดิม และหากิจกรรมเสริมรายได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวบ้านเพื่อลดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ อันจะส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมดูแลมิให้มีการกระทำในสิ่งที่ทำลายสภาวะแวดล้อม และระบบนิเวศโดยการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก German Agro Action (GAA) และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2538

ในปี พ.ศ.2538 ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการโดย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)   จำนวนพื้นที่ 1,520 ไร่   ปี พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน  ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการเกษตร และบริการที่พัก – อาหาร

นอกจากนี้   ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้  เหมาะสำหรับเป็นสถานที่สำหรับการจัดการดูงาน  จัดประชุม สัมมนา และการทัศนศึกษาด้วยบรรยากาศธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีกิจกรรมสำหรับผู้สนใจธรรมชาติ  ได้แก่  กิจกรรมการเกษตรเช่น  การปลูกผัก  การเพาะเห็ด  การส่งเสริมอาชีพและสิ่งแวดล้อม  การรีดนมวัว การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการเดินป่า

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้    ตั้งอยู่เลขที่ 98   หมู่  6    บ้านซับใต้    ตำบลพญาเย็น    อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 31320  โทรศัพท์ (036) 346219-20  โทรสาร(036) 227066 E-mail : saptai@pda.or.th ccsaptai@gmail.com