สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอำเภอแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517  การให้บริการด้วยระบบอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน การให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และสมาคมฯ ได้ขยายงานด้านการฝึกอบรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์วิทยาการพื้นบ้านขึ้นวันที่ 15 มิถุนายน 2523  โดยมีการดำเนินโครงการส่งเสริมวิทยาการชุมชนในระดับหมู่บ้าน  ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย  APPROPRIATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL (ATI) และโครงการอบรมการเกษตรการจัดการฟาร์มและสุขภาพอนามัย โดยมูลนิธิ  KONRAD ADENEUR FOUNDATION (KAF) สนับสนุนงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2525 สมาคมฯ ได้ดำเนินการงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาแหล่งน้ำขึ้นอีก 1 แห่ง โดย GERMAN AGRO ACTION (GAA) สนับสนุนงบดำเนินการโครงการน้ำดื่ม น้ำใช้ชุมชน ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค และการบริโภคที่ถูกสุขอนามัย  โดยการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (ถังน้ำฝนมีชัย)  ขนาด 11.3 ม3  โอ่งน้ำ  ตลอดจนถังเก็บน้ำฝนอีกหลายรูปแบบ ซึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2530 ได้รวมศูนย์พัฒนาวิทยาการพื้นบ้านและศูนย์พัฒนาแหล่งน้ำเข้าเป็นศูนย์เดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง และมีกิจกรรมจนถึง ณ ปัจจุบัน ดังนี้  โครงการฝาย  โครงการปฏิรูปการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสาน โครงการอบรมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม โครงการธุรกิจเพื่อสังคม   โครงการริเริ่มการป้องกันเอดส์ในประเทศไทย โดยภาคเอกชน โครงการบาดาลลอยฟ้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาสุขาภิบาล โครงการพัฒนาลุ่มน้ำขนาดเล็ก โครงการธนาคารผัก โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการเรือนเพาะชำกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง      ตั้งอยู่เลขที่ 505  หมู่ 1 บ้านพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

โทรศัพท์  (044) 689397   โทรสาร (044) 689120  E-mail :  cbirdpts@pda.or.th     cbirdpts@hotmail.com