สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สาขานครราชสีมา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524 โดยดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว และการตรวจสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคะวันออกเฉียงเหนือ   โดยผ่านระบบอาสาสมัครวางแผนครอบครัวชุมชน หรือ อส.วคช โดยมีผู้ประสานงานประจำอำเภอแต่ละอำเภอเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาสมาคมฯ สาขานครราชสีมา  ได้ขยายการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมในหลายด้านมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งจากองค์กรความช่วยเหลือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสมาคมฯ สาขานครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนี้

  1. โครงการวางแผนครอบครัวชุมชน
  2. โครงการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในชุมชน และในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. โครงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษากับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนชนบท
  4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท(สอช.)
  5. โครงการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและรักษาวัณโรคให้กับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
  6. โครงการเผยแพร่พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  7. โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน โดยประสานความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีขึ้น

นอกจากสมาคมฯ สาขานครราชสีมา จะได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนแล้ว ยังได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาธุรกิจขององค์กร เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการบริหารจัดการขององค์กร และขยายขอบข่ายความช่วยเหลือ ในโครงการพัฒนาชนบทให้กว้างขวางมากขึ้น

 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา   ตั้งอยู่เลขที่ 86/1  ถนนสืบศิริ  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000   โทรศัพท์ (044) 258100-1  โทรสาร (044) 262816   E-mail :  pdankr@pda.or.th