สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
PDA-Branch-ChiangRai-01
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย

ตั้งอยู่เลขที่   620/25  ถนนธนาลัย  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย    57000

โทรศัพท์   (053)719167, 740240

โทรสาร (053)718869

E-mail: cr@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย เป็นสมาคมฯ สาขาแรก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518 หลังการก่อตั้ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพียง 2 ปี เดิมสมาคมฯ สาขาเชียงรายเช่าบ้านไม้สองชั้น บนถนนสนามบิน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นสำนักงานอยู่หลายปี  ปัจจุบัน สมาคมฯ สาขาเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนธนาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ติดกับวิทยาลัยอาชีวะเชียงราย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย  ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และบางอำเภอของจังหวัดพะเยา ปัจจุบันดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์  การพัฒนาและส่งเสริมรายได้  การส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งในทุกพื้นที่เป้าหมายได้จัดตั้ง “ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  ซึ่งเป็นการผสมผสานและเชื่อมโยงกิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ ปัจจุบันสมาคมฯ  สาขาเชียงรายมีธนาคารพัฒนาหมู่บ้านกว่า 64 แห่ง มีสมาชิกประมาณ 13,551 ราย  มีเงินฝากรวม  ทั้งสิ้นกว่า 73 ล้านบาท

สำหรับงานด้านธุรกิจเพื่อสังคมเป็นงานให้บริการเพื่อธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการประกอบธุรกิจกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยสมาคมฯ สาขาเชียงรายได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531  เพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเขา 6  เผ่าใหญ่ในประเทศไทยโดยชาวเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่บนภูเขา  จังหวัดเชียงราย  ภายในพิพิธภัณฑ์จัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวเขาและให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านชาวเขาและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทศก์มืออาชีพรวมทั้งการให้บริการอาหารไทยที่ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี  ซึ่งมีห้องจัดประชุมสัมมนาและอบรมด้วย

สมาคมฯ สาขาเชียงราย  ตั้งอยู่เลขที่   620/25  ถนนธนาลัย  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย    57000 โทรศัพท์   (053)719167, 740240  โทรสาร (053)718869   E-mail: crpda@hotmail.com

IMG_1481
IMG_1387
IMG_1469
image-frame-300x300
image-frame-300x300
image-frame-300x300