สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สาขาเชียงใหม่

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2524   เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา   สาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ โดยให้เงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ ให้ทุนอาหารกลางวันเด็กยากจน ดูแลสุขภาพคนชราที่ยากไร้ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน

โครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่

  • โครงการเอดส์ยุวชน ( ปี พ.ศ. 2533 –  2536)
  • โครงการให้การศึกษาเพื่อสิทธิเด็กและสตรีต่อการรับรู้และป้องกันเอดส์ ( ปี พ.ศ. 2543 –  2544 )
  • โครงการอาหารกลางวันนักเรียนชนบทไทย – แมกไซไซ ( ปี พ.ศ. 2545 – 2548)
  • โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV / AIDS ในชุมชน (ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน)
  • โครงการสร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจให้เด็กผู้ด้อยโอกาส (ปี พ.ศ. 2546 –  2547)
  • โครงการห่วงใยและใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. 2546 –  2547)
  • โครงการผู้สูงอายุชีวิตสดใส จิตใจเป็นสุข (ปี พ.ศ. 2548 –  2549)
  • โครงการเงินกู้สายสัมพันธ์สร้างอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV (4P) (ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)
  • โครงการเงินกู้เพื่อชีวิตปาท๋องโก๋ (PACT) (ปี พ.ศ. 2549 –  2553)
  • โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (VDP) (ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)

 

สมาคมฯ  สาขาเชียงใหม่   ตั้งอยู่ที่  167  ถนนราชมรรคา
ตำบลพระสิงห์   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ (053)  277805-6      โทรสาร (053) 814185
E-mail : pdacm_hnc@hotmail.com