สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช  ตั้งอยู่เลขที่  146  หมู่ 14  ถนนเพชรมาตุคา  ตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 30230  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม   พ.ศ. 2531  ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กร GTZ ประเทศเยอรมัน มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน  และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ให้ดีขึ้น

การดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนาจัดตั้งกองทุนธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน

2. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3. โครงการพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชนในชุมชน

4. โครงการเผยแพร่พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5. โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกับองค์กรชุมชนในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน โดยพัฒนาจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรในระดับตำบล ชื่อ สหกรณ์การเกษตรเพื่อพัฒนาชนบทจักราช จำกัด

6. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

7. โครงการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในชุมชน

การสนับสนุนจากองค์กร GTZ ได้สิ้นสุดจดทะเบียนลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 จึงมีการจดทะเบียน “มูลนิธิจักราชพัฒนา” ในปี พ.ศ.2541 ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ  ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังได้ดำนินกิจกรรม ในการหารายได้มาใช้จ่ายในการบริหารจัดการในองค์กร และขยายขอบข่ายความช่วยเหลือในโครงการพัฒนาชนบทด้วยการให้บริการ โดยดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก/ห้องประชุม และร้านค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช โทรศัพท์  (044) 399168,  3991510   โทรสาร(044) 399198    E-mail : cbirdck@pda.or.th     cbirdck01@hotmail.com