สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
POPULATIONANDCOMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION–PDA

เป็นหน่วยงานเอกชนสาธารณประโยชน์ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ซึ่งนับถึงปัจจุบัน คือ พ.ศ.2553 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้ก่อตั้งมาครบ36 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสปัจจุบันสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เกือบ300 โครงการกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การวางแผนครอบครัวการสาธารณสุขมูลฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์ การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก การสนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับ การพัฒนา แหล่งน้ำดื่ม-น้ำใช้และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ และการกระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบทเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในชนบท ลดการย้ายถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชน จากแผนยุทธศาสตร์ และกลวิธีในการดำเนินงานทำให้ผลงานเป็นที่ปรากฏชัดเจน และได้นำมาประยุกต์ ไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่ภายในประเทศไทยเท่านั้นประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียงและทวีปอื่นๆ ได้นำแบบอย่างไปทดลองและขยายผลอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ สามารถรับความรู้และบริการวางแผนครอบครัวได้โดยสะดวก ประหยัดและรวดเร็วในลักษณะชุมชนช่วยชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวางแผนครอบครัวของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ในอันที่จะลดอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ เกิดความคิดริเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน
  3. เพื่อเสริมงานในด้านการพัฒนาต่างๆ แก่ทางราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับฐานะการครองชีพ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในด้านประชากรศึกษา การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาชุมชนกับประเทศต่างๆ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะเป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ระดับแนวหน้า ด้วยการริเริ่มศึกษาค้นคว้าเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวางแผนครอบครัว สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น อันเป็นการสนับสนุนงานของรัฐบาลตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของชุมชน ทั้งนี้อาศัยความร่วมมือ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับความสำเร็จแก่กลุ่มบุคคลและองค์กรที่สนใจทั้งในและนอกประเทศ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในองค์กร มีความสุขและสนุกกับการทำงานต่อส่วนรวมและประเทศชาติ มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงเป็นปึกแผ่นขององค์กร