สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

[vc_row][vc_column][vc_column_text]09.00-10.00 น. :   ลงทะเบียนรับเอกสารอบรม  และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงาน 10.00-10.30 น.  :   รับประทานอาหารว่าง 10.30-11.00 น.   :   เริ่มเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยPDA,พลังงานจังหวัด และผู้นำหมู่บ้านตัวอย่าง 11.00-12.00 น.   :   เยี่ยมชมแปลงเกษตรปลูกพืชใช้ น้ำน้อย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฯจักราช 12.00-13.00 น.   :   รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 น.   :  เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านหนองพฤกษ์  ด้านการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการลดตันทุน                                       ...

[vc_row][vc_column][vc_column_text] อบรมหลักสูตร 2 วัน (2วัน1คืน) ค่าลงทะเบียน 1,750 บาทต่อคน (รวมอาหาร เบรค และที่พัก) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]วันแรก 08.00-08.30 น.    :  ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.    :  ความรู้ทั่วไปเกียวกับการปลูกผักงอก/ผักไร้ดิน 09.00-10.00 น.     :  ฐานที่ 1 การเพาะทานตะวันงอก 10.30-12.00 น.      :  ฐานที่ 2 การเพาะผักบุ้งงอก 12.00-13.00 น.      :  อาหารกลางวัน 13.00-14.30 น.      :   ฐานที่ 3 การปลูกผักในตะกร้า/ผักไฮโดรโพนิกส์ 15.00-16.00 น.     ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2” ...

จักราชเป็นอำเภอหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนของประชากร จากการสำรวจของสมาคมพบว่าในอำเภอจักราชนั้น มีครัวเรือนอยู่ 101 ครัวเรือน แต่เป็นครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สินคิดเป็น 82% ของครัวเรือนทั้งหมด สำหรับอาชีพหลักที่ชาวบ้านในอำเภอนี้คือการเกษตร และพืชหลักที่ปลูกคือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งราคาของพืชเกษตรไม่สามารถทำให้เกษษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีหนี้สิน เมื่อรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย ผลกระทบหลักของคนในอำเภอนี้ที่เกิดขึ้นก็คือ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ และเยาวชนที่อยู่ในเขตอำเภอดังกล่าวมีคุณภาพที่ด้อยลง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังและยังไม่มีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ จนเมื่อสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเริ่มเข้ามาก็ได้นำแนวคิดใหม่มาทำเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน   วิธีการที่สมาคมได้ดำเนินการคือ เข้าไปสำรวจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งก็พบปัญหาเรื่องการมีรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย จากนั้นทางสมาคมก็กลับหาแนวคิดในการแกปั้ญหาเหล่านั้น ซึ่งปัญหาด้านรายได้ไม่พอเพียงนั้นสมาคมพบว่าเป็นปัญหาหลักที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนของชุมชนนี้ เพราะหากแก้ปัญหาเรื่องรายได้น้อยได้แล้ว ปัญหาอื่นๆ เช่น การอพยพ ปัญหาด้านคุณภาพของเศรษฐกิจชุมชม ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย  โดยวิธีที่ที่ทางสมาคมนำมาใช้แก้ปัญหาคิอ การบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากสถิติของกระทรวงพลังงาน โครงการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองพฤกษ์ อำเภอจักราช เป็นโครงการที่ใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปาของหมู่บ้าน สามารถสูบน้ำได้ 28.64 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทดแทนการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนราคาสูงให้ลดลง ทำให้ช่วยชุมชนประหยัดค่าไฟรวมทั้งสิ้น 351,261 บาท ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 87,815 หน่วย ชาวบ้านหนองพฤกษ์ สามารถประหยัดค่าน้ำได้ 491,412 บาท...